Sarana Berbagi info, Pengalaman dan ilmu

Format Rancangan Penilaian

RANCANGAN PENILAIAN HASIL BELAJAR

TAHUN PELAJARAN 2010/2011


Kelas/Semester                        : ……….............…/…………….....
Mata Pelajaran             : ……………………………...........
A. Aspek yang dinilai                : Kognitif (pengetahuan)
                                                  Psikomotorik (ketrampilan gerak)
                                                  Afektif (minat, sikap)
B. Jenis Penilaian                      : Tugas, Ulangan Harian (UH),  Ulangan Tengah Semester (UTS),
  dan Ulangan Akhir Semester (UAS)
C. Frekuensi Penilaian  :  Tugas                        : ........ kali
                                                   Ulangan Harian          : ........ kali
                                                   UTS                          : 1 kali
                                                   UAS                         : 1 kali
D. Bobot                                  :  Tugas                        : 1
                                                   Ulangan Harian          : 1
                                                   UTS                          : 1
                                                   UAS                         : 1
E. Rata-rata penilaian Kelas      : (rata-rata skor Tugas + rata-rata skor UH)
          2
F. Rumus Nilai Raport  : 2 (R.NHT) + UTS + UAS
                                                                     4
G. Ketuntasan Belajar Minimal (KKM) : ..............

Keterangan :
R.NHT = Rata-rata Ulangan Harian dan TugasMengetahui,                                                                              Pamekasan, ......................................
Kepala Madrasah                                                                     Guru Mata Pelajaran,


AKH. FAKIH, S.Ag, M.Pd                                                    AKHMAD FAUZI, SHI

     
Labels: Management Pendidikan

Thanks for reading Format Rancangan Penilaian. Please share...!

0 Comment for "Format Rancangan Penilaian"

Back To Top